Radibrary

[2022.08.18] 타무라 유카리의 소녀마음❤️신드롬 #267 본문

목요일

[2022.08.18] 타무라 유카리의 소녀마음❤️신드롬 #267

사대 2022. 8. 24. 00:59

 

 

 

 

 

 

 

 

타무라 유카리의 소녀마음❤️신드롬

 

(田村ゆかりの乙女心❤️症候群)

 

 

 

퍼스널리티 : 타무라 유카리

 

 

 

방송처 : 문화방송, 유튜브

방송 주기 : 문화 방송 - 매주 목요일 21:30 ~ 22:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글 0
댓글쓰기 폼